اولین سامانه هوشمند برنامه ریزی مطالعاتی مدارس و مراکز آموزشی
021-66562782

راهنمای استفاده

پنل دانش آموزی درس نگار دارای دو نوع برنامه ریزی روزانه و هفتگی می باشد.

برنامه ریزی روزانه برای دانش آموزان منظم و دانش آموزانی که در صورت داشتن برنامه جزء به جزء روزانه می توانند بالاترین بازدهی را داشته باشند کاربرد دارد. در برنامه ریزی روزانه، مشخص می شود که در هر روز، چه مقدار از چه مبحثی و در چه زمانی مورد مطالعه قرار گیرد.

برنامه ریزی هفتگی برای دانش آموزانی که از برنامه های جزء به جزء روزانه فراری هستند و احساس می کنند در این صورت به شدت تحت فشار هستند مناسب است. در این نوع برنامه ریزی که آزادی هعل بیشتری برای دانش آموز در نظر گرفته می شود، مشخص می شود که برمبنای تعدا کل ساعت هفتگی خود چه مقدار از مباحث را باید مطالعه کنند.

 

راهنمای برنامه ریزی روزانه

راهنمای برنامه ریزی هفتگی