اولین سامانه هوشمند برنامه ریزی مطالعاتی مدارس و مراکز آموزشی
021-66562782

کارشناسی ارشد

۲۰،۰۰۰ داوطلب کارشناسی ارشد با برنامه ریزی های ۳گام، برای آزمونهای کارشناسی ارشد آماده شدند.

بیش از ۸۷ درصد موفقیت داوطلبان کارشناسی ارشد که از برنامه ریز و مشاوره هوشمند ۳گام استفاده نمودند.