اولین سامانه هوشمند برنامه ریزی مطالعاتی مدارس و مراکز آموزشی
021-66562782

امکانات سامانه


سیستم هوشمند برنامه ریزی و مشاوره درس نگار، با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر در برنامه ریزی درسی برای دانش آموزان، ابزارهایی هوشمند را در پنل خود طراحی کرده است. از آنجایی که نوع نگاه و کاربری برنامه ریزی درسی با جزئیات دقیق برای دانش آموزان یک مدرسه برای افراد مختلف، متفاوت است، پنل های متفاوتی نیز برای هر فرد در نظر گرفته شده است. در سیستم درس نگار، هر فرد بسته به نوع دخالت و یا نظارت بر فرآیند برنامه ریزی و پیشرفت درسی دانش آموز به دسته های زیر طبقه بندی می شود که می توانید با کلیک بر روی هر کدام از موارد زیر، امکانات موجود در پنل هوشمند برنامه ریزی درسی را مشاهده نمایید:

مدیران مدرسه

والدین

مشاوران مدارس

دانش آموزان