اولین سامانه هوشمند برنامه ریزی مطالعاتی مدارس و مراکز آموزشی
021-66562782

نمونه ای از کارهای ما

۴ سال سابقه درخشان در امر مشاوره و برنامه ریزی مطالعاتی - اولین سیستم هوشمند برنامه ریزی و مشاوره در ایران

مجوزها

تاییدیه نرم افزارهای هوشمند برنامه ریزی و مشاوره و انتخاب رشته

درسنگار

تأییدیه فنی نرم افزار انتخاب رشته برمبنای روش پشتیبان تصمیم گیری

این مجوز از دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک کشور صادر می گردد .

درسنگار

گواهی ثبت نرم افزار نرم افزار انتخاب رشته برمبنای روش پشتیبان تصمیم گیری

این مجوز از دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک کشور صادر می گردد .

درسنگار

تأییدیه فنی نرم افزار هوشند برنامه ریزی درسی و مطالعه

این مجوز از دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک کشور صادر می گردد .

درسنگار

گواهی ثبت نرم افزار هوشمند برنامه ریزی درسی و مطالعه

این گواهی از طرف مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال صادر می شود.

آخرین مطالب وبلاگ